تبلیغات
طراحی الگوریتم - ساختمان داده - هوش مصنوعی - نظریه - فروشنده دوره گرد(TRAVELLING SALES MAN SOLUTION)

جمعه 12 مرداد 1386 - 07:08 ق.ظ


کدی که در ذیل مشاهده میکنید راه حلی برای حل مسئله دوره گرد است که از دور همیلتونی برای حل این مسئله استفاده مینماید .میزان کارایی آن O (n^4) میباشد . در میان کدها کامنت به اندازی کافی برای فهم کد آورده شده است .

در کتاب ریچارد نیپولیتان ترجمه جعفر نژآد قمی ، شما میتوانید این الگوریتم را مشاهده نمایید .البته کلیت آنرT بلکه این الگوریتم یک الگوریتم کاملا ابداعی است و در هیچ کتاب طراحی الگوریتمی مشابه آن را پیدا نخواهید نمود .

در انتهای مقاله میتوانید نسخه اجرایی آن را نیز دریافت نمایید.

مشخصات الگوریتم :

 

این الگوریتم برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیری است که یک فروشنده میتواند به نمامی شهرها سر بزند و این کار را تنها یکبار انجام دهد و بین شهرهایی سفر نماید که مسافتشان در حد نهایی مقدار کمینه باشد.

یا به عنوان دیگر : یافتن یک دور همیلتونی با کمترین وزن گرافی داده شده .

v      تعداد شهرها = No. of cities

v      تعداد مسیرهای ارتباطی= Number of paths

v      وزن مسیرهای ارتباطی= Distance of the path. 

 

 کلیت الگوریتم :   

     

for each vertex V in the graph G

  for each vertex V_N in the graph G such that V and V_N are different

   mark all vertices unvisited

   mark V as visited

     for staring vertex as V and succeeding vertex as V_N, find circuit

          such that path staring from V_N in that circut yeilds minimum

          pathlength from V_N for all unvisited vertices by

          visiting each vertex.( this path is obtained by greedy method).

       if currently obtained circuit length <= MIN_CKT_LENGTH then

         set MIN_CKT_LENGTH=newly obtained value

         copy the new circuit as hamiltonion circuit

       end if

     end for V_N

   end for V

 

کد سگمنت الگوریتم :

 

//for each vertex, S_V as a staring node

 

for(int S_V_id=0;S_V_id<n;S_V_id++)

 

{

      //for each and non start vertex as I

      for(i=0;i<n;i++)

      {

          //set all to unvisited

          set_visited(ALL,FALSE);

          // set staring vertex as visited

          set_visited(S_V_id,TRUE);

          //reset/init minimum circuit

          reset_min_circuit(S_V_id);

          // obtain circuit for combination of S_V and i

          new_circuit_length=get_valid_circuit(S_V_id,i);

          // if newer length is less than the previously

          //calculated min then set it as min and set the

          //current circuit in hamiltonion circuit

          if(new_circuit_length<=min_circuit_length)

                SET_HAM_CKT(min_circuit_length=new_circuit_length);

       }

 

}

 

 

مثالی از الگوریتم :

 

وروودی ها:

 

1) بینهایت (infinity) :999 در صورتی بینهایت خواهد شد که بیش از 999 بار به جواب نرسد، میتوان این مقدار را را نیز تغغیر داد .

2) تعداد شهرها  (  no. of cities: 4 ) : در اینجا به صورت پیشفرض 4 در نظر گرفته میشود.

3) تعداد مسیرها (  no. of paths:6 ) : در اینجا مسیرهای بین شهرها به صورت پیشفرض 6 در نظر گرفته میشود.

4) وروودی ها را در بدو وروود به این شکل وارد میگنیم :

          

 

نکته :

          گفته بودیم که گراف 4 راس (همانند شکل بالا) و بین رئوس آن 6 مسیر وجود دارد.

 

 

 

                               S D Dist

    path0:0 1 2از  راس 0 به 1 با وزن 2  

    path0:0 2 4از راس 0 به 2 با وزن 4   

    path0:0 3 3از راس 0 به 3 با وزن 3   

    path0:1 2 3از راس 1 به 2 با وزن 3   

    path0:1 3 6از راس 1 به 3 با وزن  6  

    path0:2 3 1از راس 2 به 3 با وزن 1   

 

طریقه پردازش الگوریتم :

 

V(راس)

V_N

V_N-path

ckt_length, ckt
(started with INFI,-)

MIN_CKT_LENGTH, HAM_CKT
(started with INFI,-)

0

 

 

1

1-2-3

9,0-1-2-3-0*

9,0-1-2-3-0

2

2-3-1

13,0-2-3-1-0

9,0-1-2-3-0

3

3-2-1

9,0-3-2-1-0*

9,0-3-2-1-0

1

 

 

0

0-3-2

9,1-0-3-2-1*

9,1-0-3-2-1

2

2-3-0

9,1-2-3-0-1*

9,1-2-3-0-1

3

3-2-0

13,1-3-2-0-1

9,1-2-3-0-1

2

 

 

0

0-1-3

13,2-0-1-3-2

9,1-2-3-0-1

1

1-0-3

9,2-1-0-3-2*

9,2-1-0-3-2

3

3-0-1

9,2-3-0-1-2*

9,2-3-0-1-2

3

 

 

0

0-1-2

9,3-0-1-2-3*

9,3-0-1-2-3

1

1-0-2

13,3-1-0-2-3

9,3-0-1-2-3

2

2-1-0

9,3-2-1-0-3*

9,3-2-1-0-3

 

 

کد الگوریتم دوره گرد :

 

 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#define ALL -1

#define MAXCITIES 10

 

enum BOOL{FALSE,TRUE};

lنودهای  پیمایش شده  اینجا علامتگذاری میشوند//long*visited;

long*min_circuit;//min inner circuit for given node as start node at position indexed 0

long*ham_circuit;//optimal circuit with length stored at position indexed 0

long min_circuit_length;//min circuit lenth for given start node

 

int n;//city count

long matrix[MAXCITIES][MAXCITIES];//nondirectional nXn symmetric matrix

//to store path distances as sourceXdestination

long INFI;// INFINITY value to be defined by user

 

// function resets minimum circuit for a given start node

//with setting its id at index 0 and setting furthr node ids to -1

void reset_min_circuit(int s_v_id)

{

                min_circuit[0]=s_v_id;

                for(int i=1;i<n;i++)               min_circuit[i]=-1;

}

 

// marks given node id with given flag

// if id==ALL it marks all nodes with given flag

void set_visited(int v_id,BOOL flag)

{

                if(v_id==ALL)        for(int i=0;i<n;i++)               visited[i]=flag;

                else                         visited[v_id]=flag;

}

 

// function sets hamiltonion circuit for a given path length

void SET_HAM_CKT(long pl)

{

                ham_circuit[0]=pl;

                for(int i=0;i<n;i++)       ham_circuit[i+1]=min_circuit[i];

                ham_circuit[n+1]=min_circuit[0];

}

 

//function sets a valid circuit by finiding min inner path for a given

//combination start vertex and next vertex to start vertex such that

// the 2nd vertex of circuits is always s_n_v and start and dest node is

//always s_v for all possible values of s_n_v, and then returns the

// valid circuit length for this combination

 

long get_valid_circuit(int s_v,int s_n_v)

{

                int next_v,min,v_count=1;

                long path_length=0;

                min_circuit[0]=s_v;

                min_circuit[1]=s_n_v;

                set_visited(s_n_v,TRUE);

                path_length+=matrix[s_v][s_n_v];

                for(int V=s_n_v;v_count<n-1;v_count++)

                {              min=INFI;

                                                for(int i=0;i<n;i++)

                                                                if(            matrix[V][i]<INFI && !visited[i]

                                                                                && matrix[V][i]<=min

                                                                  )

                                                                                min=matrix[V][next_v=i];

                                set_visited(next_v,TRUE);

                                V=min_circuit[v_count+1]=next_v;

                                path_length+=min;

                }

                path_length+=matrix[min_circuit[n-1]][s_v];

                return(path_length);

}

 

void main()

{

                clrscr();

                printf("Make sure that infinity value < sum of all path distances\nSet Infinity at (signed long):";

                scanf("%ld",&INFI);

                int pathcount,i,j,source,dest;

                long dist=0;

                long new_circuit_length=INFI;

                printf("Enter no. of cities(MAX:%d):",MAXCITIES);

                scanf("%d",&n);

                printf("Enter path count:";

                scanf("%d",&pathcount);

 

                printf("Enter paths:< source_id destination_id distance >\n ids varying from 0 to %d\n",n-1);

                //init all matrix distances to infinity

                for(i=0;i<n;i++)

                                for(j=0;j<n;j++)

                                                matrix[i][j]=INFI;

 

                //populate the matrix

                for(i=0;i<pathcount;i++)

                {

                                printf("[path %d]:",i);

                                scanf("%d %d %ld",&source,&dest,&dist);

                                if(source!=dest)

                                     matrix[source][dest]=matrix[dest][source]=dist;

                }

 

                visited=new long[n];

                min_circuit=new long[n];

                ham_circuit=new long[n+2];

                min_circuit_length=INFI;

                // algorithm

                //for each vertex, S_V as a staring node

                for(int S_V_id=0;S_V_id<n;S_V_id++)

                {       //for each and non start vertex as i

                                for(i=0;i<n;i++)

                                {       //set all to unvisited

                                                set_visited(ALL,FALSE);

                                                // set staring vertex as visited

                                                set_visited(S_V_id,TRUE);

                                                //reset/init minimum circuit

                                                reset_min_circuit(S_V_id);

                                                // obtain circuit for combination of S_V and i

                                                new_circuit_length=get_valid_circuit(S_V_id,i);

                                                // if newer length is less than the previously

                                                //calculated min then set it as min and set the

                                                //current circuit in hamiltonion circuit

                                                if(new_circuit_length<=min_circuit_length)

                                                                SET_HAM_CKT(min_circuit_length=new_circuit_length);

                                }

                }

// if any circuit found

if(min_circuit_length<INFI)

{

                printf("\n\nMinimum circuit length is: %ld\nCircuit is:\n",min_circuit_length);

                for(i=1;i<n+2;i++)               printf("<%ld> ",ham_circuit[i]);

}

else         printf(&q

ارسال شده در

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[حسام ح | لینک ]
نوشته های پیشین ...